การดูแลผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม

42

  สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูง อายุ เช่น ควรจัดบ้านให้สะอาด และถ้าเป็นไปได้ ช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้เห็นแสงแดด หรือ ห้องพักที่แสงแดดส่องถึง เพราะนอกจากช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้ว แสงแดดจะมีผลต่อจิตใจ ให้ความรู้สึกที่สดชื่น และเกิดพลัง ช่วยลดการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดี มีต้นไม้ ดอกไม้ แม้จะเพียง 1-2 กระถาง ให้ผู้สูงอายุได้ดูแล ได้มีส่วนร่วม และได้เห็น ถึงการมีชีวิตและการเจริญเติบโตซึ่งเกิดจากการดูแลของผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยด้านอารมณ์ และจิตใจของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ผู้สูงอายุควรดูแลตนเองอย่างไร? ผู้สูงอายุ นอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูง อายุเองควรรู้จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบ ครัว และเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม โดยใช้หลักการเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด (หรือ หลัก 11อ.) แต่ในทางกลับกัน คือ ใช้ในการดูแลตนเองตามระดับความสามารถของสุขภาพร่างกายในขณะนั้น ประการสำคัญที่สุด ผู้สูงอายุควรต้อง เข้าใจ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ของการดำเนินชีวิต และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้ สูงอายุจึงยังควรต้องรับฟังข่าวสาร และเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆที่เหมาะสมกับวัย และพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ การเข้าใจทั้งเขาและเรา การยอมรับ และการเรียนรู้ จะนำมาซึ่งอารมณ์ที่แจ่มใส การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นำไปสู่การยังคงเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ ... Read More »

การดูแลผู้สูงอายุด้านสุขภาพจิต

45

  ผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านสุขภาพจิตเสมอ สถิติในปี พศ. 2547 ในสหรัฐ อเมริกา พบผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต จนนำไปสู่การฆ่าตัวตาย สูงถึง 16% ของการฆ่าตัวตายทั้งหมดจากทุกสาเหตุ คิดโดยเฉลี่ย คือ 14.3 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 100,000 คน ซึ่งในกลุ่มคนทั่วไป อัตราการฆ่าตัวตาย คือ 11 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน ทั้งนี้เกิดจากเหตุผลดังได้กล่าวแล้วว่า เป็นวัยแห่งการสูญเสีย และสิ้นพลัง จึงมักมี อาการซึมเศร้า กลัว เหงา ขาดความรัก ไม่เป็นที่ต้องการ และขาดความมีศักดิ์ศรี ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องให้ความรัก ความนับถือเหมือนเมื่อครั้งผู้สูง อายุยังอยู่ในวัยทำงาน ให้ ความเข้าใจ มีเวลาให้บ้าง สั่งสอนอบรมให้ลูกหลานยังคงเคารพนับถือ ไม่แสดงให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นภาระ หมดคุณค่า เป็นที่ไม่ต้องการ หา ทางช่วยเสริมสร้างศรัทธาในตนเองให้กับผู้สูงอายุ เช่น การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุด้วยกัน การได้มีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัว โดยให้เหมาะสมกับสุขภาพผู้สูงอายุ การยังเป็นที่เคารพ นับถือของคนในครอบครัวที่อาวุโสน้อยกว่า ผู้สูงอายุ ... Read More »

การดูแลผู้สูงอายุด้านอาหาร

35

  ผู้สูงอายุ มีความต้องการอาหารมีประโยชน์ห้าหมู่ กล่าวคือ โปรตีน คาร์โบ ไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ เช่นเดียวกับในคนทุกอายุ แต่เนื่องจากผู้สูง อายุจะเคลื่อนไหวได้น้อยกว่า ออกกำลังกายได้น้อยกว่า มีโรคเรื้อรังต่างๆที่ต้องจำกัดทั้งประเภทและปริมาณอาหารสูงกว่า และร่างกายต้องการอาหารเพื่อการเจริญ เติบโตน้อยกว่าวัยอื่นๆ ผู้สูงอายุจึงอ้วนได้ง่ายกว่า ดังนั้นผู้สูงอายุจึงจำเป็น ต้องจำกัดอาหารหลักที่ให้พลังงานมากกว่าคนอายุอื่น นั่นคือ การจำกัดอาหารคาร์โบ ไฮเดรตและอาหารไขมัน แต่บริโภคโปรตีนในปริมาณเท่ากับในผู้ใหญ่ทั่วไป และควรต้องเพิ่มปริมาณ ผัก ผลไม้ให้มากขึ้น ผู้สูงอายุมักมีปัญหาด้านการย่อยอาหาร เพราะมีการเสื่อมถอยของเซลล์ทุกๆเซลล์ มีปัญหาของฟันและเหงือก ส่งผลต่อการเคี้ยวอาหาร น้ำลายลดลง ส่งผลทั้งต่อการเคี้ยวและการย่อย ประสิทธิภาพของน้ำย่อย ปริมาณน้ำย่อย และการเคลื่อน ไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ถดถอย เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย และท้องผูกได้ง่าย ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรต้องบริโภคอาหารอ่อน ย่อยง่าย อาหารรสไม่จัด หลีกเลี่ยงผลไม้ดิบ หรือ ผักสดชนิดย่อยยาก และหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ำมัน โปรตีนควรต้องเป็นชนิดย่อยง่ายเช่นกัน เช่น จากปลา และไข่ ถ้าจะบริโภคเนื้อ ควรต้องปรุงให้เปื่อยยุ่ย เป็นต้น ในส่วนของไข่ แพทย์ทุกคนเห็นตรงกันว่า กินไข่ขาวได้สูงถึงวันละ 3 ฟอง ... Read More »

การพยาบาลผู้ป่วย

38

    โดยทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุ (Elderly care หรือ Elder care) ประกอบด้วยการดูแลในด้าน สำคัญ คือ - ด้านอาหาร - ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย - ด้านการขับถ่าย - ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน - ด้านการติดเชื้อและโรคประจำตัว - ด้านสุขภาพจิต - ด้านสิ่งแวดล้อม อนึ่ง พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แยกการดูแลผู้สูง อายุด้านต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและต่อการจำเป็น 11 อ. คือ - อาหาร - ออกกำลังกาย - อนามัย - อุจจาระ ปัสสาวะ - อากาศ - แสงอาทิตย์ - อารมณ์ - อดิเรก - อนาคต - อบอุ่น และ อุบัติเหตุ Read More »

การหกล้มในผู้สูงอายุ

31

  การหกล้มในผู้สูงอายุ หมายถึง  การเปลี่ยนท่าไปนั่งหรือนอนบนพื้นอย่างไม่ตั้งใจ  การหกล้มเป็นเรื่องสำคัญและอันตรายมากเนื่องนำมาซึ่งเป็นปัญหาต่างๆ ติดตามมาอีกมากมาย เช่น กระดูกหักเดินไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองให้น้อยลง  หากหกล้มแล้วทำให้ต้องล้มหมอนนอนนานๆ จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะและอาจถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด  ที่ต้องระวัง คือ การหกล้มอาจเกิดจากโรคต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวผู้สูงอายุเอง และอาจเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การหกล้มได้ ดังนั้น การหกล้มในผู้สูงอายุจึงไม่ใช่เรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงอย่างเดียว สาเหตุของการหกล้มในผู้สูงอายุ สาเหตุภายนอกร่างกาย ครอบคลุมสิ่งแวดล้อมภายในและนอกบ้าน ได้แก่ -          พื้นลื่น พื้นไม่สม่ำเสมอ -          วางของเกะกะ เช่น ของเล่น หรือสะดุดพรมเช็ดเท้า สายไฟ สัตว์เลี้ยง -          แสงสว่างทางเดินไม่เพียงพอหรือแสงจ้ามากเกินไป -          ห้องน้ำเปียกและไม่มีราวจับยึดก่อนยืน สาเหตุภายในร่างกาย ที่ทำให้การทรงตัวและการเคลื่อนไหวไม่ดี ได้แก่ -          การเจ็บไข้ไม่สบายในช่วงนั้น เช่น เป็นไข้ เวียนหัว -          ตามัว มองเห็นไม่ชัดแจน -          โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม -          โรคระบบประสาท เช่น โรคอัมพฤกษ์ -          ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า -          การรับประทานยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท   แนวทางการป้องกันการหกล้ม ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยสติใจเย็น อย่าทำอะไรรีบร้อนเพราะจะพลาดหกล้มได้ง่าย ควรตรวจสายตาอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน  ใช้แว่นสายตาหากมองภาพไม่ชัด และตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ อย่าดื่มเหล้าหรือของมึนเมาเพราะทำให้เสียการทรงตัวหกล้มได้ง่าย ... Read More »

ผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพ

12

  ความสูงอายุเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง นับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมรอบตัว  เช่น  อากาศ อาหาร เป็นต้น  โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ   ความสูงอายุไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว  หากเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้  แต่สิ่งที่พึ่งปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุทุกคน คือ การดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง  สามารถพึ่งตนเองได้โดยเป็นภาระต่อครอบครัว ลูก หลาน  และผู้อื่นให้น้อยที่สุด ดังนั้นผู้สูงอายุและครอบครัวจึงควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและแนวทางในการดูแลตนเองเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันการเกิดโรคภัยต่างๆ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  ในอันที่จะชะลอความแก่และความเสื่อม  สามารถช่วยเหลือตนเองได้  และอาจช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป ปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการดูแล อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่อาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุนั้นมักพบมากบริเวณหลัง คอ เอว น่อง  และข้อต่างๆ และบางครั้งจะปวดเมื่อยไปทั้งตัว ซึ่งอาการปวดเมื่อยที่พบบ่อย ได้แก่ ปวดเมื่อยล้าที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อ  ซึ่งมักจะบอกตำแหน่งเจาะจงได้ไม่ชัดเจน ปวดจากเส้นเอ็น  จะปวดมากหากถูกกดทับหรือขยับตัว เคลื่อนไหว พบบ่อยบริเวณไหล่ มือ  ส้นเท้า และเอ็นร้อยหวาย ปวดจากเส้นประสาทถูกกดทับมักมีอาการชา  ปวดแสบ ปวดร้อน ร้าวไปตามเส้นประสาท  เช่น ถ้าเกิดการกดทับที่เส้นประสาทหลังจะปวดร้าวลงไปถึงน่องและปลายเท้า หรือถ้าเกิดการกดทับที่เส้นประสาทบริเวณคอจะปวดร้าวลงไปที่แขนและมือ ปวดจากเส้นเลือดขอด พบบ่อยบริเวณขาเมื่อต้องยื่นนานๆ ปวดจากข้อต่อต่างๆ เช่นข้อเข่า ข้อเท้า  ถ้ามีการลงน้ำหนักเดิน  พับหรืองอข้อมากก็จะเกิดอาการปวด สาเหตุของอาการปวดเมื่อย ... Read More »

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

13

  9 วิธี ดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี (ธรรมลีลา)โดย : นพ.สมบูรณ์  อินทลาภาพร ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจปีนี้รุนแรงกว่าครั้งใด ๆ การป้องกันดูจะเป็นยาขนานเอกที่ได้ผลเกินคลาด วันนี้เรามีวิธีดูแสุขภาพผู้สูงอายุมาฝาก 1. เลือกอาหาร  โดยวัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนมถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ และควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ๆ ทอด ๆ จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน 2. ออกกำลังกาย  หากไม่มีโรคประจำตัว แนะนำให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิคสัก 30 นาทีต่อครั้ง ทำให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก โดยขั้นตอนการออกกำลังกายจะต้องค่อย ๆ เริ่ม มีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อย ๆ ... Read More »

การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ

48

  การแสดงออกทางอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้สูงอายุ เกี่ยวเนื่องกับการสนองความต้องการของจิตใจ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความสำคัญกับตนเอง เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนทำให้ผู้สูงอายุ มีอารมณ์ไม่มั่นคง การกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อย จะทำให้ผู้สูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธง่าย ต้องการการยอมรับ และเคารพยกย่องนับถือ และการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยสมาชิกในครอบครัว สังคมของผู้สูงอายุ ความสนใจสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอายุจะสนใจสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ และตรงกับความสนใจ ของตนเองเท่านั้น การสร้างวิถีดำเนินชีวิตของตนเอง การมีอายุมากขึ้นคือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการสิ้นสุดของชีวิต การยอมรับสภาพดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุบางคน มุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพิ่มมากขึ้น ความผิดปกติทางจิตใจและในวัยสูงอายุ แยกเป็นกลุ่มอาการทางจิต 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม 2. กลุ่มอาการผิดปกติด้านจิตใจและอารมณ์ กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อม อาการเริ่มแรกผู้ป่วยจะจำวันเวลาไม่ได้ ความจำเสื่อม ความสามารถทางปัญญาลดลง การปรับตัวและการตัดสินใจช้า กลุ่มอาการทางจิตเนื่องจากสมองเสื่อมมี 4 ลักษณะ คือ 1.1 สมองเสื่อม 1.2 อาการเพ้อคลั่ง 1.3 กลุ่มอาการหลงลืม 1.4 กลุ่มอาการทางอารมณ์ 3. ความต้องการทางด้านสังคม – เศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ต้องการได้รับความสนใจจากผู้อื่น ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนัด ... Read More »

ความต้องการของผู้สูงอายุ

56

  บุคคลเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยท้ายของชีวิต เป็นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ประคับประคองจากสังคม ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมในการดูแลพ่อ-แม่ ญาติ ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนไป ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สังคมควรตะหนักถึงภาระความรับผิดชอบ ต่อกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นวัยที่สภาพร่างกาย จิตใจ และสถานภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติ ความต้องการของผู้สูงอายุ แบ่งได้ดังนี้ 1. ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ 1. ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ 2. ต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด 3. ต้องการที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี 4. ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย 5. ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดเมื่อยามเจ็บป่วย 6. ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที 7. ต้องการได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ 8. ความต้องการได้พักผ่อน นอนหลับอย่างเพียงพอ 9. ความต้องการบำรุงรักษาร่างกาย และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 10. ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 2. ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย และสังคมจะทำให้จิตใจของผู้สูงอายุเปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจ และอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ... Read More »

ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ

58

  การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ทุกคนในชุมชน หรือสังคม มีข้อตกลงทางสังคมร่วมกัน รับหลักการเดียวกันในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนในชุมชน หรือสังคมมีสุขภาพที่ดี เช่น การกำหนดนโยบาย ไม่ให้มีการทอดทิ้ง ผู้สูงอายุในชุมชน นโยบายหมู่บ้านปลอดอุบัติเหตุ นโยบายครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมในที่นี้อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมที่ใกล้ตัวผู้สูงอายุ ได้แก่ ครอบครัว ซึ่งจะต้องให้ความรักความเอาใจใส่ มีการเกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงรุก มีความเข้าใจกัน ชุมชน ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวผู้สูงอายุนั่นเอง ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน และสิ่งที่อยู่อาศัยรอบๆ บ้าน ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยรวมถึงผู้สูงอายุด้วยมีความอบอุ่น มีสุขภาพดี และปลอดจากอุบัติเหตุต่างๆ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งสังคมไทยมีข้อดีกว่าประเทศอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น ให้ความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงวัยปีประเพณีรดน้ำดำหัว รดน้ำสงกรานต์ เป็นต้น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชน จะต้องมีการรวมตัวกัน หรือรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการรวบรวมปัญหาต่างๆ นำมาวิเคราะห์วางแผน ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่สามารถแสดงศักยภาพได้ตามความถนัด เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น การจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ... Read More »