ภาวะสมองเสื่อม

43

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสมองเสื่อม คือ การเปลี่ยนแปลงของสมองในวัยชรา  โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูงโรคอ้วน  ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่

อาการของสมองเสื่อม  แบ่งระยะแรกกับระยะหลัง โดยระยะแรกจะมีอาการความจำเสื่อมลง  มักจำชื่อคนหรือเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ได้  สมาธิในการฟังเสื่อม  คิดเลขง่ายๆ ไม่ได้  และอารมณ์แปรปรวนง่าย  ส่วนระยะหลังนั้น  จะมีอาการคล้ายกับระยะแรกแต่รุนแรงมากขึ้น  คือสูญเสียความทรงจำมากขึ้น  ขนาดจำคนใกล้ชิดไม่ได้และอารมณ์จะแปรปรวนมากจนควบคุมไม่ได้  ไม่ไว้ใจคนที่อยู่รอบตัว ที่สำคัญคือไม่สามารถช่วยตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้  เช่น  การรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำทำกิจวัตรประวันด้วยตนเองไม่ได้

หลักในการดูแลผู้สูงอายุที่สมองเสื่อม

ผู้ดูแลโดยเฉพาะผู้ดูแลที่เป็นลุกต้องคิดไว้เสมอว่า “พ่อแม่คือพระอรหันต์สำหรับลุก” พระคุณของพ่อแม่มากมายนับอนันต์ยากยิ่งที่จะตอบแทนได้หมดในชาตินี้  หน้าที่ที่สำคัญที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดของมนุษย์ก็คือ  การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการเลี้ยงดูแลท่าน  ตามคำสอนของพระปัญญานันทภิกขุ “ถ้าจะทำอะไรตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ขอให้รีบทำในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่”

ผู้ดูแลต้องเข้าใจและให้กำลังใจผู้ป่วย (อย่าหัวเราะเยาะ อย่าดุด่าว่ากล่าวผู้ป่วยให้ท้อแท้หมดกำลังใจ)

ผู้ดูแลต้องช่วยส่งเสริม  สนับสนุน  ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำให้ได้  ผู้ดูแลต้องมีความอดทนและมีความยืดหยุ่น เพราะผู้ป่วยมีขีดจำกัดในหลายด้าน  เช่นหิวอาหารไม่เป็นเวลา  เดินช้า พูดช้า กินช้า  ตัดสินใจช้า  ทำอะไรไม่อาจจะช้า ไปหมด  หรืออาจจะทำอะไรไม่ได้เลย  ผู้ดูแลต้องมีความใจเย็น  และเป็นผู้ฟังที่ดี

จัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้โล่ง ปลอดโปร่ง สะอาดตา เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย ควรให้พักอาศัย อยู่ในสถานที่ๆ เคยอยู่ประจำอย่าปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยเคยอยู่ให้แตกต่างไปจากเดิม

อย่าย้ายบ้าน  อย่าย้ายสิ่งของ เพราะผู้สูงอายุอาจเกิดความสับสนได้มาก

ผู้ดูแลต้องดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองให้ดีอยู่เสมอ เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเข้าใจและมีคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>