ปัญหาผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้น้อยลง

2

 

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ผู้สูงอายุบางคนรับประทานอาหารได้น้อยลงอาจเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจ ได้แก่

1. ปัญหาในเรื่องสุขภาพช่องปาก ได้แก่โรคเหงือก การใส่ฟันปลอม หรือการสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ผู้สูงอายุจึงไม่อยากรับประทานอาหารที่ต้องเคี้ยว เช่น เนื้อสัตว์ หรือผลไม้เนื้อแข็ง

2. การรับกลิ่นอาหารลดลง ซึ่งกลิ่นของอาหารเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นความอยากอาหาร ดังนั้นหากประสาทในการรับกลิ่นอาหารทำงานได้น้อยลงผู้สูงอายุก็จะไม่รู้สึกอยากรับประทานอาหาร

3. ความเสื่อมของปุ่มรับรสที่ลิ้นและจำนวนปุ่มรับลดมีน้อยลง ผู้สูงอายุหลายคนประสบปัญหาว่าไม่รับรู้ถึงรสอาหารที่ตนเองรับประทานจึงไม่ทำให้เกิดความเอร็ดอร่อยในการกินอาหาร

4. ผู้สูงอายุรู้สึกสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยประกอบอาหารให้คนในครอบครัวรับประทาน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถดังกล่าวลดลง เช่น อาหารที่เคยปรุงอร่อยมีรสเปลี่ยนไป หรือปัญหาทางสายตาที่ทำให้มอเห็นไม่ถนัด

5. ความกังวลในจิตใจ ซึ่งไม่ได้เกิดจากความเสื่อมของร่างกายแต่เป็นอาการทางจิตใจ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายประการทั้งในเรื่องการสูญเสียอำนาจหรือการยอมรับในสังคม พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่เคยทำงานในตำแหน่งใหญ่ หรืออาจเนื่องมาจากการไม่ได้รับการตอบสนองจากลูกหลานเนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกหลานมาดูแลอย่างใกล้ชิดหรืออาจกังวลว่าตนเองจะเป็นภาระให้ลูกหลาน และบางรายอาจเกิดความวิตกกังวลเนื่องจากมีเพื่อนในวัยใกล้เคียงกันป่วยหรือเสียชีวิต และกังวลว่าตนเองจะเป็นเช่นนั้น

 

ดังนั้น ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรทำความเข้าใจปัญหาดังกล่าว และควรกระตุ้นความอยากอาหารของผู้สูงอายุโดยควรดำเนินการดังนี้

1. ควรจัดสีสันของอาหารให้น่ารับประทานเพื่อเพิ่มความดึงดูดในการอยากอาหาร

2. เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารโดยอาจเปลี่ยนสถานที่เช่นอาจพามานั่งรับประทานอาหารที่นอกบ้าน ระเบียงบ้าน

3. ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร โดยอาจให้ช่วยเตรียม หรือเป็นผู้บอกสูตรการประกอบอาหาร

4. หากเป็นไปได้ควรให้ลูกหลานมาร่วมรับประทานอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และลดปัญหาทางด้านความต้องการทางจิตใจของผู้สูงอายุ

5. แบ่งอาหารออกเป็นมื้อย่อยๆ

6. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับผู้สูงอายุเองต้องทำความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพยายามรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่หากไม่สามารถทำได้อาจต้องเพิ่มอาหารเสริมทั้งนี้ในการเลือกอาหารเสริมควรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>