การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว

50

ในปัจจุบันชุมชนเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทยได้เจริญเติบโตมาก ซึ่งหากไม่มีการควบคุมความ
เจริญเติบโตแล้วอาจทำให้เมืองขยายตัวไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมและเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ขาดความ
เรียบร้อย ประกอบกับการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ตามเมืองต่าง ๆ ทั้งจากการเกิดโดย
ธรรมชาติและจากการอพยพเข้ามาหาที่ทำกิน ทำให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีผลต่อ
ชุมชนเดิมเริ่มคับแคบไม่เพียงพอและมีผลต่อการสัญจรด้านการคมนาคม ซึ่งพื้นที่จะคับแคบ โดยเฉพาะ
ถนนสายหลักและสายรองต่าง ๆ ไม่มีการขยายผิวจราจรให้รองรับกับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองได้
ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรที่คับแคบแออัดและเมืองมีสภาพที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
การวางผังเมืองจึงถือเป็นมาตรการสำคัญที่จะนำมาจัดระเบียบให้กับชุมชนหรือเมือง เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ที่ดินที่ขาดระเบียบ ผิดประเภทและขจัดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลาย ๆ
กิจกรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นการตรียม
การรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
การวางผังเมืองในประเทศไทย เป็นการวางผังเพื่อพัฒนาด้านกายภาพ โดยผังเมืองนั้น
มีหลายประเภท หลายระดับ และตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ได้กำหนดให้ผังเมืองรวม
ออกเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ โดยการวางและจัดทำผังแม่บทเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป
อย่างมีระเบียบ และจัดกลุ่มการใช้ที่ดินแต่ละประเภทไว้ชัดเจนไม่ปะปนกัน โดยได้กำหนดโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่งไว้ในผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจร
การวางผังเมืองรวมจะวางผังในเมืองซึ่งเป็นเทศบาลและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดเป็นอันดับแรก โดย
กำหนดบทบาทของเมือง การจัดลำดับเมืองที่วางผังก่อนหลัง และคำนึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>