การเตรียมตัวก่อนจะถึงวันเกษียณ (Preretirement education)

54

 

จะเป็นการจัดการศึกษาให้กับผู้สูงอายุก่อนวัย 60 ปี ในด้านสุขภาพ และอาชีพหลังการเกษียณ การจัดการรายได้และทรัพย์สินต่างๆ ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ในต่างประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีอายุ 40-45 ปีขึ้นไปด้านการเกษียณอายุปีละ 3-4 ครั้ง ด้วยการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนด้วยตนเอง
การจัดการศึกษาหลังเกษียณอายุ (Post-retirement education) รูปแบบที่พบในไทยคือ ชมรม  ผู้สูงอายุ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในสังคม (Social  participation) และพัฒนาคุณค่าแห่งตน (self actualization) ของผู้สูงอายุ ด้วยการปรับกายจิตและสังคมในการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข เสริมสร้างทักษะทางสังคมในการสร้างความบันเทิงแก่ตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างและร่วมกิจกรรมสาธารณะ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ปัจจุบันเราเผชิญกับปัญหาสุขภาพในสังคมผู้   สูงอายุไทย โรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด 3 อันดับ  ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และเบาหวาน ควบคู่กับปัญหาสุขภาพจิตที่พบโรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุดใน  ผู้สูงอายุ คือ โรคซึมเศร้า (พบร้อยละ 3) และอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มวัยอื่น (แผนภูมิที่ 1) จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (แผนภูมิที่ 2) พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีความรู้สึกเบื่ออาหารหรือความอยากอาหารลดลงมากที่สุด ตามด้วยคิดมาก วิตกกังวลใจ และหงุดหงิดรำคาญใจ
การเตรียมความพร้อมและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่อย่างเฉพาะทางของหน่วยบริการด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมกับการให้อำนาจท้องถิ่นในการเชื่อมโยงและสนับสนุนการดูแลสุขภาพและสังคมแก่ผู้สูงอายุ   จะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทางสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุของคนในครอบครัวจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในสังคมผู้สูงอายุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>