การพยาบาลผู้ป่วย

38

 

 

โดยทั่วไป การดูแลผู้สูงอายุ (Elderly care หรือ Elder care) ประกอบด้วยการดูแลในด้าน

สำคัญ คือ

- ด้านอาหาร

- ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกาย

- ด้านการขับถ่าย

- ด้านการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน

- ด้านการติดเชื้อและโรคประจำตัว

- ด้านสุขภาพจิต

- ด้านสิ่งแวดล้อม

อนึ่ง พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้แยกการดูแลผู้สูง อายุด้านต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและต่อการจำเป็น 11 อ. คือ

- อาหาร

- ออกกำลังกาย

- อนามัย

- อุจจาระ ปัสสาวะ

- อากาศ

- แสงอาทิตย์

- อารมณ์

- อดิเรก

- อนาคต

- อบอุ่น และ อุบัติเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>